ΗΧΟΣ - ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
  Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Λογ. 4006 Ι Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 1.000 Χ 30) 30.000,00 30.000,00
14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 319.985,14 304.515,67 15.469,47 319.985,14 297.306,67 22.678,47 IV Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις     Λογ.4102 I Τακτικό αποθεματικό 46.955,25 46.955,25
1811 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.743,14 1.243,14 IV Αποστελέσματα εις νέο
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 19.212,61 23.921,61 Λογ. 4200 1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 207.600,00 116.295,14
                        Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων 284.555,25 193.250,39
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ Απαιτήσεις    
Λογ. 30 1 Πελάτες 303.143,82   414.584,62   ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λογ. 33 2 Χρεώστες διάφοροι 181.013,45 484,157,27 470.976,26 885.560,88 50 1 Προμηθευτές 14.175,80 18.709,66
IV Διαθέσιμα     2 Επιταγές πληρωτέες 0,00 20.000,00
Λογ. 3800 1 Ταμείο 5.697,02   6.731,25   51 3 Συναλλαγμτικές πληρωτέες 19.670,00 49.200,00
Λογ. 3803 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.330,12 12.027,14 486,86 7.218,11 52 4 Τράπεζες Λογ. Βραχυπροθ. υποχρεώσεων 0,00 296.092,03
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 496.184,41 892.778,99 54 5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 30.487,37 104.217,28
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     55 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 73.552,83 74.339,80
Λογ. 3600 1 Έξοδα επόμενης χρήσεως 3.259,02 2.464,50 53 7 Πιστωτές διάφοροι 34.054,77 117.795,12
    Σύνολο υποχρεώσεων 171.940,77 680.353,89
    Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    56 1 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 62.160,00 45.560,82
   
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)     518.656,02     919.165,10       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 518.656,02 919.165,10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 8800 Καθαρά κέρδη χρήσεως 114.131,07 166.134,03
1 Κύκλος εργασιών 489.232,05   573.035,85   Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,00 15.118,09
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 367.330,46   390.063,81   Πλέον υπόλοιπο κερδών εις νέο 116.295,14 0
          2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.496,57 374.827,03   8.774,44 398.838,25   Υπόλοιπο 230.426,21 151.015,94
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 114.405,02   174.197,76   5407 Μείον: Φόρος εισοδήματος 22.826,21 34.720,80
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 305,31   340,65   Κέρδη προς διάθεση 207.600,00 116.295,14
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 114.099,71   173.856,95   Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον ή πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα     4200 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 207.600,00 116.295,14
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 951,36   627,74  
Μείον:Έκτακτα και και ανόργανα έξοδα 920,00 31,36   8.350,66 7.722,92  
Καθαρά κέρδη χρήσεως 114.131,07   166.134,03  
Χολαργός, 27 Μαρτίου 2013
Ο Διαχειριστής Ο Λογιστής
Πίππας Ιωάννης Βασιλόπουλος Μιλτιάδης