ΗΧΟΣ - ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
  Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Λογ. 4006 Ι Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 1.000 Χ 30) 30.000,00 30.000,00
14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 319.985,14 311.724,67 8.260,47 319.985,14 304.515,67 15.469,47 IV Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις     Λογ.4102 I Τακτικό αποθεματικό 46.955,25 46.955,25
1811 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.321,72 3.743,14 IV Αποστελέσματα εις νέο
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 11.582,19 19.212,61 Λογ. 4200 1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 328.169,56 207.600,00
                      Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων 405.124,81 284.555,25
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ Απαιτήσεις    
Λογ. 30 1 Πελάτες 219.458,08   303.143,82   ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λογ. 33 2 Χρεώστες διάφοροι 477.052,34 696.510,42 181.013,45 484,157,27 50 1 Προμηθευτές 15.146,98 14.175,80
IV Διαθέσιμα     2 Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Λογ. 3800 1 Ταμείο 7.763,77   5.697,02   51 3 Συναλλαγμτικές πληρωτέες 0.00 19.670,00
Λογ. 3803 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2,72 7.766,49 6.330,12 12.027,14 52 4 Τράπεζες Λογ. Βραχυπροθ. υποχρεώσεων 0,00 0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 704.276,91 496.184,41 54 5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 96.894,17 30.487,37
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     55 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 58.670,13 73.552,83
Λογ. 3600 1 Έξοδα επόμενης χρήσεως 2.127,07 3.259,02 53 7 Πιστωτές διάφοροι 129.579,00 34.054,77
    Σύνολο υποχρεώσεων 300.290,28 171.940,77
    Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    56 1 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 12.571,08 62.160,00
   
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)     717.986,17     518.656,02       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 717.986,17 518.656,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 8800 Καθαρά κέρδη χρήσεως 165.827,50 114.131,07
1 Κύκλος εργασιών 488.298,19   489.232,05   Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 310.318,14   367.330,46   Πλέον υπόλοιπο κερδών εις νέο 207.600,00 116.295,14
          2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.505,16 316.823,30   7.496,57 374.827,03   Σύνολο 373.427,50 230.426,21
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 171.474,89   114.405,02   5407 Μείον: Φόρος εισοδήματος 45.257,94 22.826,21
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 423,57   305,31   Κέρδη προς διάθεση 207.600,00
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 171.051,32   114.099,71   Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον ή πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα     4200 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 328.169,56 207.600,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 779,34   951,36  
Μείον:Έκτακτα και και ανόργανα έξοδα 6.003,16 5.223,82   920,00 31,36  
Καθαρά κέρδη χρήσεως 165.827,50   114.131,07  
Χολαργός, 26 Μαρτίου 2014
Ο Διαχειριστής Ο Λογιστής
Πίππας Ιωάννης Βασιλόπουλος Μιλτιάδης