ΗΧΟΣ - ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
  Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις     Λογ. 4006 Ι Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 1.000 Χ 30) 30.000,00 30.000,00
14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 319.985,14 315.328,67 4.656,47 319.985,14 311.724,67 8.260,47 IV Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις     Λογ.4102 I Τακτικό αποθεματικό 46.955,25 46.955,25
1811 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.983,72 3.321,72 IV Αποστελέσματα εις νέο
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 9.640,19 11.582,19 Λογ. 4200 1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 356.220,59 328.169,56
                      Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων   433.175,84 405.124,81
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ Απαιτήσεις    
Λογ. 30 1 Πελάτες 158.435,36   219.458,08   ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λογ. 33 2 Χρεώστες διάφοροι 529.583,67 688.019,03 477.052,34 696.510,42 50 1 Προμηθευτές 24.766,05 15.146,98
IV Διαθέσιμα     2 Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Λογ. 3800 1 Ταμείο 22.709,02   7.763,77   51 3 Συναλλαγμτικές πληρωτέες 0.00 0.00
Λογ. 3803 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 79,75 22.788,77 2,72 7.766,49 52 4 Τράπεζες Λογ. Βραχυπροθ. υποχρεώσεων 0,00 0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 710.807,80 704.276,91 54 5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 56.255,91 96.894,17
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     55 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 55.214,83 58.670,13
Λογ. 3600 1 Έξοδα επόμενης χρήσεως 2.159,64 2.127,07 53 7 Πιστωτές διάφοροι 153.195,00 129.579,00
    Σύνολο υποχρεώσεων 289.431,79 300.290,28
    Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    56 1 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 12.571,08
   
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)     722.607,63     717.986,17       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)   722.607,63 717.986,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012      
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
73 1 Κύκλος εργασιών 389.798,53   488.298,19   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
60, 61, 62, 63, 64, 66 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 274.961,93   310.318,14   8800 Καθαρά κέρδη χρήσεως 53.717,43 165.827,50
          2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.611,46 280.573,39   6.505,16 316.823,30   Πλέον υπόλοιπο κερδών εις νέο 328.169,56 207.600,00
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 109.225,14   171.474,89   Σύνολο 381.886,99 373.427,50
65 Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.507,43   423,57   5407 Μείον: Φόρος εισοδήματος 25.666,40 45.257,94
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως 97.717,71   171.051,32   Κέρδη προς διάθεση
Μείον ή πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα     Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8101 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,79   779,34   4200 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 356.220,59 328.169,56
Μείον:Έκτακτα και και ανόργανα έξοδα 44.001,07 44.000,28   6.003,16 5.223,82  
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως 53.717,43   165.827,50  
Χολαργός, 27 Μαρτίου 2015
Ο Διαχειριστής Ο Λογιστής
Πίππας Ιωάννης Βασιλόπουλος Μιλτιάδης